Valittaa saa, muttei viivästyttää

Valittaa saa, muttei viivästyttää

Uutta Itä-Helsinkiä -infotilaisuudessa kerrottiin, että Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin kaavasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Valitus koskee koko palvelukorttelin kaavaa.

Kuultuani asiasta päätin selvittää asiaa lisää, koska asia koskettaa minua ja muita Kruunuvuorenrannan asukkaita erittäin paljon. Eri oikeusprosessit voivat pahimmillaan venyttää suunniteltujen palveluiden rakentamis- ja valmistumisajankohtaa jopa kahdella vuodella. Siksi asia on alueen asukkaiden näkökulmasta kriittinen. 

Sain perjantaina kyseisen valituksen hallinto-oikeuden kirjaamosta ja perehdyin siihen. Käyn tässä kirjoituksessa läpi alueen kaavan ja kaupungin perusteet kaavalle ja tehdyn valituksen sisältöjä.

Toivon, että kaavasta valittaneet tahot eli Stansvikin kyläyhdistys ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kertoisivat avoimesti julkisuudessa kaavan mahdollisista ongelmista ja etsisivät ratkaisuja kaupungin kanssa, jotta alueen asukkaiden kipeästi kaipaamat palvelut voidaan rakentaa ajallaan.

Valitusoikeus päätöksistä on aina, mutta alueen asukkaiden kannalta oleellisten peruspalveluiden kuten peruskoulun tai liikuntapalveluiden viivästyttämistä en hyväksy. Lähtökohtaisesti ratkaisut tulee löytää dialogissa eri osapuolien välillä ilman vuosien oikeusprosesseja. Valituskierteessä ja viivästymisissä kärsijöinä ovat alueen asukkaat.

Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava

Kruunuvuorenrannan palvelukortteliin sijoittuu 700 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, 250 oppilaan ruotsinkielinen ala-aste, 200-paikkainen päiväkoti, liikuntahalli ja nuorisotila sekä puistoon sijoittuvan leikkipuiston sisätilat. Lisäksi kortteliin tulee asuntoja ja toimistotilaa. Kokonaisuus on tarkoitus rakentaa vuosina 2023-2025 ja suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Arkkitehtikilpailun voittaja ratkesi huhtikuussa. Suunnitelmat näyttävät hyvältä!

Kyse on mittavasta palvelukokonaisuudesta, joka on alueelle todella kipeästi kaivattu. Kruunuvuorenrantaan muuttaa jatkuvasti uusia asukkaita (n. 150 as./kk) ja julkiset sekä yksityiset palvelut laahaavat pahasti perässä. Hopealaakson päiväkoti valmistuu elokuussa, mutta kasvava alue tarvitsee lisää varhaiskasvatus- ja koulutuspaikkoja lähitulevaisuudessa. Lisäksi yksityiset palvelut kuten kahvilat, kaupat, parturikampaamot ym. puuttuvat alueelta kokonaan.

Palvelukorttelin alue näyttää kartalla tältä.

Palvelukorttelin alue kaavassa
Suunnittelukilpailun voittajan ehdotus. Havainnekuva.
Havainnekuva palvelukorttelin puistoalueesta

Valitus

Tehty valitus koskee kaavaprosessia ja alueen luontoarvoja.

Kaavaprosessissa kritiikki kohdistuu asemakaavan vireilletuloon ja tiettyihin teknisiin yksityiskohtiin. Valituksen mukaan asemakaavaehdotuksen vireilletulosta ei ole koskaan kuulutettu eikä informoitu osallisisille. Valituksen mukaan edellä mainituista syistä valituksenalainen asemakaavaehdotus on kumottava.

Tekniset yksityiskohdat koskevat alueen asemakaavaehdotuksen ja osayleiskaavan välisiä eroja. Valituksen mukaan rantametsä menettäisi kolmanneksen syvyydestään johtuen Stansvikin rantakadun rakentamisesta nykyisellä mallilla.

Luontoarvoihin kohdistuva kritiikki liittyy alueen lajistoon, uhanalaisiin luontotyyppeihin ja lepakkoihin. Valituksen mukaan alueen maakunnallinen arvo perustuu vaihteleviin luontotyyppeihin sekä uhanalaisiin lajeihin. Tämä pitää sisällään mm. kääväkäs-, jäkälä- ja sammallajit, kovakuoriais- ja kaksisiipislajit sekä lepakot ja linnut. Valituksen mukaan kaavan vaikutuksia alueen luontoon ei ole selvitetty tarpeeksi tai ne ovat puutteellisia. Erityistä huomiota kohdistuu lepakoiden levähdys- ja lisääntymispaikkoihin.

Kaiken kaikkiaan valituksen tarkoituksena on kumota asemakaava ja näin ollen koko palvelukorttelin rakentaminen.

Kaupungin esiselvitykset kaavaa tehdessä

Kaupunki on jo kaavoittamisen yhteydessä käynyt läpi valituksessa mainittuja luontoarvoja. 

Kaupungin mukaan palvelukorttelin kaava muuttaa luonnonympäristöä siten, että nykyistä metsäaluetta muuttuu kortteli- ja katualueeksi 1,5 hehtaarin verran. Koko metsäkohde on 98,73 hehtaarin suuruinen, joten rakennettava osa voidaan kaupungin mukaan katsoa vähäiseksi muutokseksi.

Kaupungin mukaan kyseinen metsäkaistale on kahdelta sivulta entisen öljysatama-alueen ympäröimää ja kytkeytyy huonosti laajempiin metsäalueisiin. Ekologisesta näkökulmasta rakentaminen on perusteltua, koska uudet asuinkorttelit sijoittuvat uuden raideyhteyden välittömään läheisyyteen.

Kaupunki on tutkinut kaavoitetun alueen lepakko-, lintu-, sammal- ja kääpäilmentyvät ja tehnyt alueen kaavan niin, että niiden elinympäristö tai elinolosuhteet eivät vaarannu palvelukorttelin kaavan takia. Alueelta ei loppukesällä 2011 tehdyssä inventoinnissa löydetty harvinaisia tai muita huomionarvoisia kasvilajeja tai niille sopiva ympäristöä.

Oma mielipide

On todella ikävää, kun luontoarvot ja kasvavan alueen palvelut asetetaan vastakkain. Olen samalla hyvin luottavainen, että kaupunki huolehtii uusien asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa palveluiden lisäksi myös kaupungin luontoarvoista.

Helsinki kasvaa kovaa vauhtia ja uusia alueita kaavoitetaan ja rakennetaan samaan tahtiin. Tämä ei varmasti ole viimeinen lähiluonnon ja rakentamisen välinen konflikti alueella. Siksi dialogi kaupungin, alueen asukkaiden ja yhdistysten kanssa on ensisijaisen tärkeää. 

On totta, että palvelukortteleiden kaavan rakentaminen suunnitelmien mukaan vaatii puiden kaatamista. Samalla se luo kuitenkin edellytyksiä kauniille ja lähiluontoa arvostavalle kaupunginosalle hyvien liikenneyhteyksien varrella. Toivon, että kaupunki ja valituksen tekijät löytävät toisensa mahdollisimman pian ja sopu syntyy. Valituksen tekijöiltä odotan myös konkreettisia ehdotuksia vaihtoehdoista, eikä täystyrmäystä suunnitelmille.

Miltä siellä kaavoitetulla alueella oikein näyttää tällä hetkellä? Asia on helppo selvittää, koska asumme aivan tuon alueen vieressä. Tältä.

Palvelukorttelin nykytila. Kuvattu 2.6.


Comments are closed.